Regulamin strony

Ogólne warunki użytkowania strony internetowej - regulamin.

I. Preambuła

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: „Ogólne warunki". 

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń. 

3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić. 

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi. 

5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe. 

6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: krzysztoffulneczek@gmail.com. 

II. Definicje

1. Formularz kontaktowy - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela strony internetowej; 

2. Prawo właściwe - do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie; 

3. Strona internetowa - narzędzie, o nazwie: www.fulnart.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych; 

4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej; 

5. Warunki - zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta; 

6. Właściciel - Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie: Przedsiębiorca Pan Krzysztof Fulneczek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Fulnart, z siedzibą przy: Mickiewicza 15, 47-450 Krzyżanowice, NIP 639-189-37-31; 

III. Zakres warunków 

1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami. 

2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych. 

3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki. 

IV. Zasady korzystania ze strony internetowej 

1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.

2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że: 

a. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych; 

b. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.

3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.

4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:

a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa; 

b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu; 

c. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody; 

d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami; 

e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM; 

f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi. 

 

V. Linki zewnętrzne

1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym. 

2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania. 

 

VI. Formularz kontaktowy 

1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę do Właściciela. 

2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. 

VII. Poszanowanie własności intelektualnej

1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej. 

2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: „Znakami"), stanowią znaki towarowe Właściciela.

3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie
może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie. 

 

VIII. Ochrona danych użytkownika 

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności. 

 

IX. Ograniczenie odpowiedzialności 

1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą. 

2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości. 

3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji. 

4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług. 

5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie. 

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna. 

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej. 

8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi. 

9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawny 

 

X. Ważność postanowień

1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ogólnych warunkach. 

2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie prawnym. 

 

XI. Stosunek do zawartych umów

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków. 

XII. Zmiana warunków strony internetowej

1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej,
które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach. 

2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania. 

3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej. 

 

XIII. Rozwiązywanie sporów 

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny). 

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela. 

 

XIV. Podstawa prawna

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy: 

a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.); 

b. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.); 

c. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.); 

d. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.